§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która jest zarejestrowana w Serwisie,
 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci materiałów e-learningowych;
 4. Serwis – serwis internetowy Step4hair dostępny pod adresem step4hair.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać Zamówienia na Materiały oraz korzystać z innych treści wskazanych zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika,
 5. Materiały – materiały szkoleniowe w postaci filmów szkoleniowych oraz kursów e-learingowy udostępnione w formie elektronicznej zawierające treść szkoleniową,
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług polegających na udostępnieniu Materiałów zawarta pomiędzy Akademią Szkoleniową B&K a Użytkownikiem, zawierana z wykorzystaniem Serwisu poprzez złożenie Zamówienia drogą elektroniczną
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj  i ilość Materiałów.
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Akademię Szkoleniową w postaci materiałów szkoleniowych za pośrednictwem serwisu Step4hair a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenia takich usług, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i przestrzegać zasady w nim zawarte. 
 3. Serwis działający pod adresem step4hair.com prowadzony jest przez  Akademię Szkoleniową B&K spółka jawna S.Kublin, M. Laskowski z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 14/1, kod poczt. 40-035, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000253780 i posiadającą numer NIP 5472043120 oraz numer REGON 240328312, zwaną dalej Akademią Szkoleniową B&K.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu;
  • zasady zawierania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.
 5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 1) posiadanie dostępu do internetu poprzez łącze szerokopasmowe o minimalnej przepustowości 1 MB, 2) posiadanie komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową, oprogramowaniem Java i wtyczką Flash, 3) możliwość zapisu plików cookies, 4) włączona obsługa wyskakujących okienek. Ze względu na różnice w działaniu przeglądarek a także wtyczek Flash lub Java, niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows. 
 6. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu step4hair.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Akademia Szkoleniowa B&K nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z serwisu lub niemożność korzystania z Serwisu wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń Użytkownika bądź nieprzestrzegania przez niego wymagań technicznych określonych powyżej.
§ 3 Zasady korzystania z Serwisu
 1. Rejestracja w ramach Serwisu jest konieczna. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu bez dokonania rejestracji w Serwisie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Użytkownik zobowiązuje się podać swoje prawdziwe dane. Akademia Szkoleniowa B&K może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Akademię Szkoleniową B&K za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Akademii Szkoleniowej B&K.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • niepodejmowania prób uzyskania dostępu do Materiałów, do których nie ma uprawnień lub nie zostały objęte Umową.
 4. Cała zawartość prezentowana lub umieszczona w Serwisie, w tym, ale nie tylko: logotypy, ikony, znaki towarowe, teksty, grafiki, fotografie, obrazy ruchome//filmy, obrazy, dźwięki, grafiki i oprogramowanie jest własnością Akademii Szkoleniowej B&K. Wszystkie elementy Serwisu, w tym ogólny projekt i treści, mogą być chronione przez: prawa autorskie, prawa osobiste, prawa do baz danych, znaku towarowego oraz inne przepisy odnoszące się do praw własności intelektualnej. Żadna część lub element Serwisu lub treści na niej umieszczone nie mogą być kopiowane lub retransmitowane w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem działań, wynikających z tego lub innego porozumienia z Akademią Szkoleniową B&K.
 5. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jednego Użytkownika ani udostępnianie posiadanego konta osobom trzecim. W celu poprawnego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien niezwłocznie informować Akademię Szkoleniową B&K o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail poprzez aktualizację danych konta w serwisie.
 6. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad Regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte a Umowa z użytkownikiem rozwiązana w trybie natychmiastowym.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres emailbiuro@step4hair.com.
 8. W przypadku rezygnacji z dostępu do Serwisu, po rozpoczęciu korzystania, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, opłata za niewykorzystaną część abonamentu nie podlega zwrotowi.
§ 4 Licencja
 1. Licencja udzielona Użytkownikowi na podstawie Umowy jest niewyłączna i obowiązuje na terytorium całego świata przez okres wskazany w Umowie.
 2. Licencja udzielona jest na czas wskazany w Umowie.
 3. Zawarcie Umowy uprawnia Użytkownika do odtwarzania Materiału po zalogowaniu się do konta Użytkownika.
§ 5 Gwarancja jakości
 1. Akademia Szkoleniowa B&K oświadcza, że Serwis jest stworzony oraz modernizowany wedle najlepszej wiedzy Akademii z należytą starannością.
 2. Akademia nie odpowiada za działania osób trzecich. Akademia nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych w Serwisie lub brakiem możliwości korzystania z Serwisu, niezależnie od przyczyny.
 3. W każdym przypadku odpowiedzialność Akademii wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia wskazanego w Umowie lub Zamówieniu.
 4. Akademia dokłada najwyższej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości danych prezentowanych w Serwisie. Akademia nie gwarantuje jednak aktualności danych zawartych w Serwisie. Akademia nie ponosi też jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualną nieaktualność danych zawartych w Serwisie i skutki korzystania z Serwisu.
§ 6 Ceny
 1. Ceny Materiałów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. W celu otrzymania faktury VAT Użytkownik winien w Zamówieniu wybrać opcję wystawienia faktury VAT oraz podać informacje niezbędne do jej wystawienia. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Akademii wynagrodzenia w kwocie wskazanej w Umowie lub Zamówieniu.
 4. Wynagrodzenie jest płatne z góry w terminie wskazanym w Umowie lub Zamówieniu a w przypadku niewskazania terminu zapłaty, wynagrodzenie jest płatne w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.
 5. Za datę płatności uważa się datę wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Akademii.
 6. Pełny regulamin płatności dostępny jest pod adresem: https://www.step4hair.com//files/Regulamin-Step4hair-platnosci.pdf
§ 7  Newsletter
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Akademia ustala poniżej zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem usługi dostarczania informacji (Newsletter) jest Akademia. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie zamówionych informacji. Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne.
 3. Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez rejestrację w Serwisie w zakładce „newsletter”, która odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika własnego adresu e-mail.
 4. Zamówienie Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych informacji handlowych. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą ofert handlowych Akademii oraz innych podmiotów.
 5. Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Akademia jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim.
 6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 7. W celu zarejestrowania się Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji usługi Newsletter dokonanej przez Użytkownika. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym
 9. Akademia rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Newsletter poprzez skasowanie adresu e-mail Użytkownika z bazy Newsletter. Użytkownik rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia usługi Newsletter poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres zamieszczony w stopce Newslettera. Zgłoszenie usunięcia konta należy wysłać z adresu e-mail użytego do rejestracji. O usunięciu adresu e-mail z bazy Newsletter do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie usunięcia.
 10. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 11. Akademia zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony rejestracyjnej Newslettera w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
§ 8 Abonament i dostęp do Materiałów
 1. Uruchomienie dostępu do Serwisu w wybranym przez Użytkownika zakresie następuje po wpłynięciu należności na rachunek bankowy Akademii.
 2. W przypadku Użytkowników będących Konsumentem, okres abonamentu liczony jest od daty aktywacji dostępu do Materiałów.
 3. Po zakończeniu okresu opłaconego abonamentu dostęp do treści Materiałów jest blokowany.
 4. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania abonamentu na kolejny okres, ani też przesyłania Akademii powiadomień o rezygnacji z Serwisu, o ile nie zawarł odrębnej umowy na korzystanie z Serwisu, która stanowi inaczej.
§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademią zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Akademia Szkoleniowa B&K.
 3. Akademia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika bez jego zgody jeżeli jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy, w szczególności: imię i nazwisko Użytkownika, adres Użytkownika, adres Email Użytkownika. Podanie tych danych przez Użytkownika jest dobrowolne i niezbędne do korzystania z Serwisu.
 4. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Akademia nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem tych danych, które są:
  • niezbędne do rozliczenia z Użytkownikiem oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Serwisu,
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Akademię, za zgodą Użytkownika,
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub Umowy.
 5. Użytkownicy maja prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
§ 10 Treści w Serwisie i prawa autorskie
 1. Treści i materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z nabyciem praw do udostępnionych za jego pomocą treści. Użytkownik może korzystać z treści Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z zawartą Umową i przepisami prawa.
 2. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i firmowe występujące w Serwisie podlegają ochronie.
 3. W przypadku chęci wykorzystania poza Serwisem Materiałów, do których Akademia posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Akademii.
 4. Akademia zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych Materiałów.
 5. W przypadku korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Akademię urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Akademia może uniemożliwić dostęp do tych danych. Akademia nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. Akademia powiadomi Użytkownika o zablokowaniu dostępu do danych o treści bezprawnej.
§ 11 Reklamacje
 1. Reklamacja składana przez Użytkownika Serwisu powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej na adres biuro@step4hair.com oraz powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  • nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Akademii: ul. Plebiscytowa 14/1, 40-035 Katowice. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 3. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Serwisu pisemnie, na adres: ul. Plebiscytowa 14/1, 40-035 Katowice, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dowiedzenia się przez Użytkownika o okolicznościach objętych reklamacją.
 4. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 5. W przypadku zawinionych przez Akademię przerw w działaniu Serwisu lub jego istotnej części, dłuższych niż 8 godzin, Akademia zobowiązane jest do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na korzystanie z Serwisu o okres równy co najmniej okresowi czasu przez jaki Serwis był niedostępny, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu do uzyskania rekompensaty niezbędne jest złożenie reklamacji zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu i pozytywne rozpatrzenie jej przez Akademię.
§ 12 Postanowienia dotyczące Konsumentów
 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Akademii lub na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn.
 2. Konsument, który zawarł umowę na korzystanie z Serwisu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie może od niej odstąpić w przypadku kiedy wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia, przez Akademię, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia poprzez zaznaczenie widocznego pola z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia oraz informacją o utracie prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku Serwisu jest to zaakceptowanie przycisku na stronie Zamówienia, opisanego następująco: „Przeczytałem i akceptuję regulamin Serwisu oraz wyrażam zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.”.
 3. W przypadku Konsumentów Wydawnictwo rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Akademia nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta oznacza to uznanie żądania Konsumenta za uzasadnione.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Użytkownik będący Konsumentem, ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Akademia Szkoleniowa B&K spółka jawna S.Kublin, M. Laskowski z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 14/1, kod poczt. 40-035

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

§ 13 Postanowienia końcowe
 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Akademią a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Akademii.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco i śledź najmodniejsze trendy we fryzurach! Zostaw nam swój adres email, aby otrzymywać informacje o nowościach na naszej platformie!

Wszelkie prawa zastrzeżone © STEP4HAIR.com 2014. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności.