§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorami kursów szkoleniowych z zakresu fryzjerstwa, będącymi jednocześnie właścicielami i administratorami Platformy Internetowej www.step4hair.com (Platforma Internetowa) są Mariusz Laskowski oraz Sławomir Kublin występujący w obrocie gospodarczym pod nazwą Akademia Szkoleniowa B&K Spółka Jawna Mariusz Laskowski, Sławomir Kublin, z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 14, 40-035 Katowice, NIP 5472043120 REGON 240328312 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Osoba korzystająca z Platformy Internetowej (zwana dalej „Użytkownikiem”) może korzystać z usług Organizatora w ramach Platformy Internetowej odpłatnie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie, akceptując jednocześnie zastrzeżenie, że jakiekolwiek inne uzgodnienia między nim, a Organizatorem nie są dopuszczalne i nie będą uważane za skuteczne. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu przez Użytkownika oznacza brak uprawnienia do korzystania z Platformy Internetowej.
 4. Użytkownikiem może być:
  • a) osoba fizyczna posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z serwisu wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla własnego użytku osobistego;
  • b) osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
 5. Warunkiem prawidłowego działania i odtworzenia filmów szkoleniowych na komputerze Użytkownika jest nawiązanie połączenia z Internetem - łącze internetowe szerokopasmowe o minimalnej przepustowości 1MB i komputer z oprogramowaniem Java i wtyczką Flash`ową, posiadanie przeglądarki internetowej, z możliwością zapisu plików cookies, oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania filmów szkoleniowych. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail, umożliwiające komunikację z Organizatorem.
 6. Korzystanie z Platformy Internetowej odbywa się na podstawie umowy o korzystanie z usług Platformy Internetowej oraz umowy zakupu filmu instruktażowego lub udziału w kursie szkoleniowym zawieranych na odległość.
§ 2 Dane Użytkownika
 1. Podanie następujących danych osobowych dla:
  • a) osoby fizycznej - imienia, nazwiska, adresu zamieszkania;
  • b) osoby fizycznej lub prawnej korzystających z serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej– nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP, w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do korzystania z Platformy Internetowej. W interesie Użytkownika leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie faktury.
  • c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnych danych podanych przez Użytkownika.
  • d) Każdy Użytkownik jest uprawniony do tego, aby w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Platformy Internetowej oraz w każdej chwili przeglądać i zmieniać dane podane przy rejestracji.
§ 3 Umowa o korzystnie z Platformy Internetowej
 1. Za pomocą Platformy Internetowej www.step4hair.com Użytkownik może uczestniczyć w kursach szkoleniowych, jak również wykupić dostęp do wybranych przez siebie filmów instruktażowych z zakresu fryzjerstwa za pośrednictwem Internetu.
 2. Uczestniczenie w kursie, jak również wykupienie filmu oznacza zakup możliwości dostępu - odtwarzania zakupionego filmu instruktażowego, bądź filmu prezentowanego w ramach kursu po zalogowaniu się na Indywidualne Konto.
 3. Filmy na Indywidualnym Koncie są dostępne przez określony czas, w zależności od wybranej i opłaconej opcji.
 4. Do korzystania z Platformy Internetowej konieczna jest rejestracja oraz założenie Indywidualnego Konta – zawarcie umowy o korzystanie usług Platformy Internetowej.
 5. Do rejestracji konieczne jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na www.step4hair.com, a następnie aktywowanie Indywidualnego Konta za pomocą linka wysłanego przez Organizatora na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 6. Rejestracja na Platformie Internetowej jest bezpłatna.
 7. Do rejestracji wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w § 1 ustęp 5.
 8. Na Indywidualne Konto można się zalogować po podaniu nazwy użytkownika i hasła - ustalonych w procesie rejestracji.
 9. Umowa o korzystanie z usług Platformy Internetowej zawarta jest na czas określony.
§ 4 Zawarcie umowy na udział w kursie szkoleniowym lub zakup filmu
 1. Kurs szkoleniowy obejmuje następujące etapy: modelowanie, koloryzację, strzyżenie.
 2. Każdy z etapów jest przedmiotem osobnych filmów szkoleniowych, do których dołączane są materiały PDF.
 3. Każdy z etapów kursu kończy się egzaminem wewnętrznym, w terminie ustalanym zgodnie z harmonogramem kursu.
 4. Zaliczenie wszystkich trzech etapów kursu i zdanie trzech egzaminów wewnętrznych uprawnia Użytkownika do przystąpienia do egzaminu końcowego, zakończonego uzyskaniem Certyfikatu.
 5. Po każdym etapie kursu szkoleniowego Użytkownikowi przysługują trzy bezpłatne terminy egzaminu wewnętrznego - termin pierwszy i dwa terminy poprawkowe.
 6. Jeżeli mimo wykorzystania trzech terminów egzaminów, Użytkownik nie zaliczy danego etapu kursu szkoleniowego konieczne będzie ponowne wykupienie dostępu do niego i ponowne przystąpienie do egzaminu wewnętrznego. W tej sytuacji Użytkownikowi przysługują terminy egzaminów, określone w ust. 5.
 7. Na indywidualną prośbę Użytkownika, zgłoszoną Organizatorowi możliwe jest dokonanie zmiany terminu zakończenia danego etapu kursu.
 8. Zmiana o której mowa w ust. 7 polegać może na wydłużeniu czasu trwania danego etapu kursu, jednak nie dłużej niż o 7 dni.
 9. W ciągu trwania całego kursu szkoleniowego tylko dwukrotnie możliwe jest dokonanie zmian, o których mowa w ust. 7.
 10. Nieuzasadnione przerwanie kursu szkoleniowego przez Użytkownika po którymkolwiek etapie i brak aktywności Użytkownika przez okres co najmniej 30 dni skutkuje przepadnięciem kursu i koniecznością powtarzania go od początku.
 11. Użytkownik nie będący uczestnikiem kursu, o którym mowa w ust. 1 w każdej chwili może wykupić dostęp do dowolnie wybranego, interesującego go filmu szkoleniowego, z dowolnego etapu kursu (zwanego dalej „filmem instruktażowym”).
 12. Wykupienie filmów instruktażowych nie jest zakończone jakimkolwiek egzaminem, potwierdzeniem ani uzyskaniem Certyfikatu.
§ 5 Warunki udziału w kursie szkoleniowym i korzystania z filmów instruktażowych
 1. Użytkownik przez dokonanie zakupu dostępu do udziału w kursie szkoleniowym bądź możliwości odtworzenia filmu instruktażowego nie uzyskuje prawa do ściągania, kopiowania filmu lub nagrania go na nośnik informatyczny.
 2. W celu dokonania zakupu filmu należy zalogować się na Indywidualne Konto.
 3. Wybranie filmu do „koszyka” oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
 4. Jednorazowo użytkownik może wykupić dostęp do dowolnej ilości filmów.
 5. Umowę kupna filmu uważa się za zawartą, jeśli Organizator niezwłocznie potwierdzi na podany przez Użytkownika adres e-mail otrzymanie oferty, a następnie poinformuje o przyjęciu oferty podając niezbędne informacje potrzebne do realizacji zamówienia, takie jak numer konta, całkowity koszt zamówienia.
 6. Załącznikiem do informacji o przyjęciu oferty o której mowa w ust. 6 jest faktura proforma.
 7. Informacje potrzebne do realizacji zamówienia, o których mowa w ustępie 6 będą także widoczne dla Użytkownika po zalogowaniu się na Indywidualnym Koncie.
 8. Po dokonaniu płatności zgodnie z fakturą proforma, na adres zamieszkania Użytkownika oraz wskazany adres e-mail przesłana zostanie faktura VAT.
§ 7 Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Platformy Internetowej www.step4hair.com w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach działania Platformy Internetowej w tym Indywidualnego Konta, problemach w dostępie do filmów, bądź też zastrzeżeniach co do jakości filmów na adres sklep@step4fair.com
 3. Użytkownik ponosi koszty związane z dostępem do sieci Internet.
 4. Użytkownik, aby korzystać z całkowitej dostępnej funkcjonalności, jest zobligowany do korzystania z programów, o których mowa w § 1 ust. 5.
§ 8 Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z połączeniem z siecią teleinformatyczną (Internetem).
 2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego naśladowania treści prezentowanych w filmikach szkoleniowych.
 3. Organizator nie odpowiada za osiągnięcie przez Użytkownika rezultatu w postaci nauczenia się fryzjerstwa.
§ 9 Reklamacja
 1. W razie niezgodności przedmiotu świadczenia z umową Użytkownik składa reklamację Organizatorowi pisemnie osobiście w siedzibie firmy, listownie lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e- mail na adres sklep@step4hair.com w terminie nie później niż 2 miesiące od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 2. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
§ 10 Prawa autorskie
 1. Udostępniane filmy są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) i podlegają ochronie.
 2. Organizator oświadcza, że posiada prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych umieszczonych w serwisie i przysługuje mu wyłączne prawo dysponowania nimi.
§ 11 Postanowienia końcowe
 1. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, ściąganie, rozpowszechnianie bez zgody Organizatora, jak również modyfikowanie zawartości serwisu jest zabronione.
 2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień warunków korzystania zawartych w niniejszym Regulaminie Akademia Szkoleniowa B&K Spółka Jawna Mariusz Laskowski, Sławomir Kublin zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika oraz wszelkich materiałów związanych z kontem Użytkownika, który dopuścił się złamania warunków korzystania.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12 Zmiany regulaminu
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po dokonaniu zmian oznacza akceptację nowych Warunków Regulaminu. Brak akceptacji nowych warunków Regulaminu oznacza rozwiązanie umowy o korzystanie z Platformy Internetowej z tym zastrzeżeniem, iż Konto Indywidualne pozostaje aktywne przez okres 1 miesiąca jednakże bez możliwości dokonywania zakupów nowych filmów.
§ 6 Cena i zapłata
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 2. Wszystkie ceny za dostęp do filmów szkoleniowych i filmów instruktażowych podane na stronie Organizatora są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 3. Zapłata za dostęp do wybranych przez Użytkownika filmów uiszczana jest za pomocą DotPay, na podany w fakturze proforma rachunek bankowy Organizatora.
 4. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik uzyskuje dostęp do zakupionego filmu bądź filmów na Indywidualnym Koncie.
 5. Opłata za zakup filmu instruktażowego bądź udziału w kursie szkoleniowym nie podlega zwrotowi.
Wszelkie prawa zastrzeżone © STEP4HAIR.com 2014. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności.